tree

Tùnián kuàilè!

tùnián

兔年快乐 Tùnián kuàilè!

Happy Year of the Rabbit! (2023 nián)

2023 nián 1 yuè 22 rì kāishǐ jìnrù tùnián. (Qùnián wéi hǔnián; míngnián wéi lóngnián.)

Tùnián shì shí'èr shēngxiào jìnián de dì-sì ge niántóu. Tā duìyìng yú mǎo, zài shí'èr dìzhī zhōng de dì-sì zhī (zǐ chǒu yín mǎo chén sì wǔ wèi shēn yǒu xū hài).

Tùnián bāokuò: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903.

Chákàn wánzhěng de shí'èr shēngxiào jìnián!