tree

Liánxì

Liánxì Wénlín dàibiǎo:

 • Rú yùdào gòumǎi, chǎnpǐn, xiàzài, xùhào wèntí, qǐng liánxì wǒmen de gùkè fúwù rényuán
  Diànzǐ yóujiàn: service@wenlin.com
  Diànhuà: 1-877-4-Wenlin (1-877-493-6546) fēnjīhào: 2
   
 • Rú yùdào jìshù wèntí, qǐng liánxì wǒmen de jìshù zhīchí rényuán
  Diànzǐ yóujiàn: support@wenlin.com
  Diànhuà: 1-877-4-Wenlin (1-877-493-6546) fēnjīhào: 1
   
 • Měiguó, Jiānádà jìngnèi, qǐng liánxì Mark Roblee
  Diànzǐ yóujiàn: mark@wenlin.com
  Diànhuà: 1-877-4-Wenlin (1-877-493-6546) fēnjīhào: 2
   
 • Qítā guójì dìngdān, qǐng liánxì Elisabeth Nuboer
  Diànzǐ yóuxiāng: elisabeth@wenlin.com
  Diànhuà: 1-877-4-Wenlin (1-877-493-6546) fēnjīhào: 3
   
 • Rúxū zīxún qítā wèntí, nǐ yě kěyǐ liánxì wǒmen de gōngsī zǒngbù
  Diànzǐ yóuxiāng: wenlin@wenlin.com

Wǒmen chéngnuò jiāng ànzhào wǒmen de yǐnsīquán zhèngcè wèi nǐ suǒ tígōng de xìnxī bǎomì.

Rúguǒ nǐ shì yī míng kāifāzhě bìng yǒu xìngqù gòumǎi wǒmen cídiǎn huò jìshù de shǐyòng shòuquán, qǐng chákàn wǒmen de kāifāzhě yèmiàn liǎojiě xiāngguān xìnxī.


Liánxì Wénlín de jīngxiāoshāng:

(Jīngxiāoshāng fēn liǎng lèi: Měiguó / Jiānádà, hé guójì.)

Měiguó hé Jiānádà

Cheng & Tsui Company (Měiguó, Jiānádà)
25 West Street
Boston, MA 02111-1268, USA
Diànhuà: 1-800-554-1963 • Chuánzhēn: 617-426-3669

Wǎngzhàn: www.cheng-tsui.com • Diànzǐ yóuxiāng: service@cheng-tsui.com

Zhōngguó Shūkān Shè (China Books And Periodicals Inc.) (Měiguó, Jiānádà)
360 Swift Ave, Suite 48, South San Francisco, CA 94080, USA
Diànhuà: 1-800-818-2017 • Chuánzhēn: 650-872-7808
Wǎngzhàn: www.chinabooks.com • Diànzǐ yóuxiāng: orders@chinabooks.com

Global Call (Jiānádà)
R. R. #1, St. Marys, Ontario N4X 1C4
Diànhuà: (647) 723-3761 x574
Diànzǐ yóuxiāng: wenlin-rep@gmx.net

Luòshānjī Hànyǔ Zhōngxīn (Los Angeles Chinese Learning Center) (Měiguó)
401 N. Garfield Ave. #1, Alhambra, CA 91801
Diànhuà: 626-487-8909 • Chuánzhēn: 626-282-9252
Wǎngzhàn: chinese-school.netfirms.com • Diànzǐ yóuxiāng: chineselanguagetutor@yahoo.com

Shuāng Qiáo Diànnǎo Zīxùn Gōngsī (TwinBridge Software Corporation) (Měiguó)
1055 Corporate Center Drive Suite 102
Monterey Park, CA 91754, USA
Diànhuà: (888) 650-8899 • Chuánzhēn: (323) 263-8126
Wǎngzhàn: www.twinbridge.com • Diànzǐ yóuxiāng: info@twinbridge.com

World of Reading, Ltd. (Měiguó)
Yóuzhèng xìnxiāng: 13092, Atlanta, GA 30324-0092, USA
Diànhuà: (800) 729-3703 huò (404) 233-404 • Chuánzhēn: (404) 237-5511
Wǎngzhàn: http://www.wor.com • Diànzǐ yóuxiāng: polyglot@wor.com

World Language Resources (Měiguó)
2130 Sawtelle Blvd.Ste.304A, Los Angeles CA 90025, USA
Diànhuà: 800-900-8803 huò 310-996-2300 • Chuánzhēn: 310-996-2303
Wǎngzhàn: http://www.worldlanguage.com • Diànzǐ yóuxiāng: info@worldlanguage.com

Guójì jīngxiāoshāng

Yǐxià jīngxiāoshāng àn guóbié fēnlèi lièchū, dàn nǐ kěyǐ liánxì rènyì jīngxiāoshāng; jíbiàn nǐ shì zài línguó, tāmen kěnéng yě huì lèyú bāngzhù nǐ.

Àodàlìyà

Aquion
Suite 25, Level 3 357 Military Rd
Mosman 2088 Australia
Diànhuà: (61) 2 8036 8000
Wǎngzhàn: www.aquion.com.au • Diànzǐ yóuxiāng: sales@aquion.com.au

Zhōngguó (bāokuò Xiānggǎng)

Global Call
Zhōngguó Xīnjiāng Wūlǔmùqí Shì Yīng'āwǎtí Lù sì hào
Guǎnghuì Huìzhēn xiǎoqū 1-8-301
Yóubiān: 830001 CHINA
Diànhuà: (0991) 515-1076
Diànzǐ yóuxiāng: wenlin-rep@gmx.net

Jiékè

JIMAZ prodej SW SRO
Hermanova 37
170 00 Praha 7, Czech Republic
Diànhuà: +420-242498393 • Shǒujī: +420-724536982
Wǎngzhàn: software.jimaz.cz • Diànzǐ yóuxiāng: kontakt.jimaz.cz

Fǎguó

Librairie Le Phenix
72, boulevard de Sebastopol
F - 75003 Paris, France
Diànhuà: +33 1 4272 7031 • Chuánzhēn: +33 1 4272 2669
Wǎngzhàn: www.librairielephenix.fr • Diànzǐ yóuxiāng: contact@librairielephenix.fr

Déguó

China Kultur- und Wirtschafts-Service GmbH (CKWS)
Adalbertstr. 7 B
60486 Frankfurt/M.
Germany
Diànhuà: +49-69-26 09 67 82 • Chuánzhēn: +49-69-26 09 67 83
Wǎngzhàn: www.ckws.net • Diànzǐ yóuxiāng: wenlin@ckws.net

PC-Ware Information Technologies AG
Blochstrasse 1
D-04329 Leipzig, Germany
Diànhuà: ++49/(0) 341/ 25 68 - 546 • Chuánzhēn: ++49/(0) 341/ 25 68 - 7546
Wǎngzhàn: www.pc-ware.com • Diànzǐ yóuxiāng: sven.may@pc-ware.de

Apple Premium Reseller M&M:Trading!
Herderstrasse 46-48 22085 Hamburg, Germany
Diànhuà: +49 40 227457 0
Wǎngzhàn: www.goapple.de • Diànzǐ yóuxiāng: info@goapple.de

COMPAREX AG
Blochstrasse 1 04329 Leipzig, Germany
Diànhuà: +49 341 2568 636 • Chuánzhēn: +49 341 2568 999
Wǎngzhàn: www.comparex.de • Diànzǐ yóuxiāng: team4-leipzig@comparex.de

Megasoft GmbH
Weyerstr. 41
42697 Solingen, Germany
Diànhuà: +49 234 707088 • Chuánzhēn: +49 234 707780
Wǎngzhàn: Megasoft • Diànzǐ yóuxiāng: vertrieb@megasoft.de

Ōuzhōu Dàxué Chūbǎnshè Duōyǔyán Bù
Querenburger Hoehe 281
44801 Bochum, Germany
Diànhuà: +49 234 707088 • Chuánzhēn: +49 234 707780
Wǎngzhàn: multi-lingua.com • Diànzǐ yóuxiāng: info@multi-lingua.com

Yǐsèliè

Softense ltd
1 David Hamelech St
Herzliya, 4666101, Israel
Diànhuà: 072-220-3000
Wǎngzhàn: www.softense.co.il • Diànzǐ yóuxiāng: info@softense.co.il

Yìdàlì

Libreria Orientalia
Via Cairoli 63
00185 Roma - Italy
Diànhuà: +39064464956 • Chuánzhēn: +390644362693
Wǎngzhàn: www.orientalialibri.it • Diànzǐ yóuxiāng: info@orientalialibri.it

Sistemi Informativi srl
Via Quintiliano, 31
20138 Milano - Italy
Diànhuà: +39.02.580390.88 • Chuánzhēn: +39.02.580390.21
Wǎngzhàn: www.sinf.it • Diànzǐ yóuxiāng: info@sinf.it

Sīkāndìnàwéiyà

Dustin
Diànhuà: 08-553-44-900
Wǎngzhàn: www.dustinhome.se

Xīnjiāpō

Filmo Communications Pte Ltd
1 Sophia Road #02-16 Peace Centre
Singapore 228149
Liánxìrén: Stephen Say
Diànhuà: 65-98365486 • Chuánzhēn: 65-63388981
Wǎngzhàn: filmo.com/wenlin.htm • Diànzǐ yóuxiāng: filmo@filmo.com

Ruìshì

Chinabooks
Buehlstrasse 45B
CH-8055 Zuerich
Switzerland
Diànhuà: 0041 (0)43 540 40 77 • 0041 (0)76 414 23 28
Wǎngzhàn: www.chinabooks.ch • Diànzǐ yóuxiāng: bestellen@chinabooks.ch