tree

Xǔkězhèng

Jīběn xǔkězhèng xiéyì shìyòng yú yǐ gòumǎi huò bèi shòuyǔ xǔkězhèng shǐyòng Wénlín Hànyǔ Xuéxí Ruǎnjiàn de yònghù, tā zuòwéi “Fùlù D - Wénlín Ruǎnjiàn Xǔkězhèng” bāohán zài “Wénlín Yònghù Zhǐnán” zhōng.

Wénlín yě kěyǐ tígōng tèbié xǔkězhèng. Qǐng cānyuè Kāifāzhě yèmiàn.