tree

Mǎnián kuàilè!

zìxíng

zhùshì

马年快乐 Mǎnián kuàilè! (2014 nián)

2014 nián 1 yuè 31 rì kāishǐ mǎnián. (Qùnián wéi shénián; míngnián wéi yángnián.)

Mǎnián shì shí'èr shēngxiào nián li de dì-qī ge niántóu. Tā duìyìng , shí'èr dìzhī zhōng de dì-qī gè (zǐ chǒu yín mǎo chén sì wǔ wèi shēn yǒu xū hài).

Qítā de mǎnián háiyǒu: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906.

Chákàn wánzhěng de shí'èr shēngxiào jìnián!