tree

Jīnián kuàilè!

鸡年快乐 Jīnián kuàilè! (2017 nián)

jījī

Cóng 2017 nián 1 yuè 28 rì qǐ biàn jìnrù le jīnián. (Qùnián wéi hóunián; míngnián wéi gǒunián.)

Jī (鸡/雞) yì wéi yī zhǒng dòngwù . Gōngjī (公鸡) yì wéi xióngxìng jī. Mǔjī (母鸡) yì wéi cíxìng jī.

Qítā jīnián hái bāokuò: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909.

Chákàn wánzhěng de shí'èr shēngxiào jìnián!