tree

Gǒunián kuàilè!

gǒu

狗年快乐 Gǒunián kuàilè! (2006 nián)

Gǒu, fāyīn lèisì “go”. Gǒu!!

Cóng 2006 nián 1 yuè 29 rì qǐ biàn jìnrù le gǒunián. (Qùnián wéi jīnián, míngnián wéi zhūnián.)

Jīngbā gǒu de qǐyuán hé jìnhuà lìshǐ hěn nán zhuīsù. Zhōucháo (yuē gōngyuán qián 1000 nián) zhèngshǐ zhōng yǒu jìlù, Zhōu (rújīn de Shānxī Shěng) měinián huì jìngòng yī zhǒng “duǎn tuǐ gǒu”... zài gōngyuán qī shìjì, “Tǔkùmàn guówáng” céng xiàng Zhōngguó huángdì zèngyǔ le liǎng tiáo gǒu, cíxióng gè yī zhī, jù jìzǎi, cǐ gǒu shēncháng 12 yīngcùn, qī yīngcùn gāo. Tāmen shēnxíng xiǎoqiǎo, què cōngyǐng chāoqún; tāmen huì yǎozhe jiāngshéng qiān mǎ, dāng huángdì cóng Lǐ Bái shī li suǒ yínchàng de gōngchóujiāocuò de yànxí shang fǎnhuí huánggōng shí, tāmen hái huì yòng zuǐ diāozhe huǒbǎ wèi huángdì diǎn dēng yǐnlù. Zhèxiē gǒu láizì Fulin, yě jiùshì rújīn de Jūnshìtǎndīngbǎo. -- C.A.S. Williams, Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives, Dover 1976)

Qítā gǒunián bāokuò: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910.

Chákàn wánzhěng de shí'èr shēngxiào jìnián!